Student Council

President : Dr. S. B. Patil Vice President : Er. P. D. Ukey
Member Secretary : Er. A. B. Gatade Chairman : Ms. Nisha G. Jagdale
Sr. No. Committee Secretary Member Member Advisor
1 Annual Prize Distribution & Gathering Ms. Shruti S. Khot Ms. Prajakta A. Bade Ms. Megha R. Wabale Manish S. Patil Er. Ms. S. B. Mali
2 College Magazine Ramesh K. Anuse Prathmesh R. Mahadik Shri. S. M. Patil
3 Sports Sahil S. Jadhav Pranav M. Pawar Shri. A. S. Bandre
4 Hostel & Mess Boys Omkar S. Patil Ruturaj J. Jadhav Dr. J. S. Ghatge
Girls Ms. Supriya L. Jagtap Ms. Monika S. Borude Er. Ms. D. A. Patil
5 Library & Reading hall Ms. Saniya H. Mahabri Ms. Shraddha R. Patil Dr. R. V. Powar
6 Career Guidance Shubham R. Patil Ms. Gayatri  J. Pawar Dr. S. A. Mehetre
7 Debate & Elocution Ms. Nikita V. Karande Ms. Manasi V. Shetake Er. Ms. D. A. Patil
8 Placement Aakash V. Narawade Nitin D. Patil Er. K. R. Pawar
9 Days Celebration Rushikesh R. Raykar Ms. Dhanashri N. Vidhate Er. Ms. S. D. Bhosale
10 Education Tour Aakash R. Ohal Abhijeet S. Patil Er. P. R. Sabale
11 Executive & Finance Ms. Rutuja R. Surywanshi Ms. Vaishali T. Raut Er. K. R. Pawar