Placement Record

CAPTAIN TRACTORS
Trainee Executive
1 Mr. Rushikesh Suresh Patil
2 Mr. Kiran Dinkar Patil
3 Mr. Kalpesh Dipak Patil
4 Mr. Shubhan Prallhad nandra
5 Mr Yogesh Bhagvan Patil
6 Mr. Yogesh Dadaso Pol
 
 
DHAN FOUNDATION
Block Integrator
1 Ms  Shital Suryawanshi
2 Akshay Ashok  Khare
3 Ashish Y. Bvachakar
4 Suhas Sardar Patil
5 Suraj Shankar Patil
Technical Trainee
1 Kore Shubham Dilip
2 Gurav Rohit Jagganath
3 Giram Kartik Sudamrao
4 Mardhekar Ratan Ramchandra
5 Patil Akshay Shamrao
6 Ms.Davli Komal Namdev
7 Ms. Patil Rajwardhini A.
8 Ms. Patil Supriya V
9 Ms. Patil Mrunal G.